Общинските съветници гласуват Бюджет 2021

42 точки са заложени в предварителния дневен ред за предстоящата в четвъртък, 25 февруари редовна сесия на местния парламент.

Като по-важен момент, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев открои Проекта за общинския бюджет за 2021 г.

„Бюджетът е реален, изпълним и единственият възможен вариант, предвид отчетения спад в приходите на Общината за миналата година заради  пандемията от коронавирус“, допълни той. 133 млн. лв. предвижда Проектът за общинския бюджет за настоящата година, който беше дебатиран в рамките на онлайн публично обсъждане в края на месец декември 2020 г.

Сред акцентите за предстоящата сесия Митев посочи и промените в текстовете на две от общинските наредби. Едната е за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, другата е – Наредба за обществения ред на територията на община Сливен. По отношение на изменението на първата, той посочи, че то се налага заради приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия и Правилник за неговото прилагане, който беше приет миналата година. Те предвиждат промяна в процедурата и критериите за избор на управители на общинските предприятия.

По отношение на промяната в текстовете на втората наредба, Митев изтъкна  множеството сигнали от граждани за нерегламентирано управление на велосипеди и други двуколесни пътни превозни средства по пешеходната зона в централната градска част. С изменение на наредбата, ще бъдат забранени управлението на велосипеди и други ППС, включително електрически в пешеходните зони на града. Регламентира се и задължителното придружаване на деца до 12 години от пълнолетно лице.

В тази връзка той добави, че сред точките в предварителния дневен ред е и приемането на нова Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Като мотив за това председателят на местния парламент посочи промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Общинските съветници ще гласуват и създаването на съвет по въпросите на социалните услуги, както и обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол за тези дейности.

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани още Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Сливен, отчетите за дейностите – съответно, на общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 г., а също и и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Сливен за миналата година.

На сесията в четвъртък предстоят да бъдат гласувани Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. и утвърждаване на Културния календар на Общината за тази година.

Сред точките в дневния ред попадат и определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“ ООД. Ще бъдат упълномощени и представители на Община Сливен, от които единият да вземе участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД-Сливен, а другият в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-Сливен.

И на тази сесия са предвидени обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи.

Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.