Общинските съветници гласуваха всички точки от дневния ред

Всичките 64 точки, включени в днешния дневен ред на сесията на местния парламент в Сливен получиха подкрепа. С единодушие общинските съветници гласуваха Общината да предостави бъзвъзмездно за управление шест дка терен в района на бившето Летище „Бършен“ на Министерството на здравеопазването. Там предстои да бъде изградена оперативна база HEMS, която ще представлява хангар и площадка за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Общинските съветници подкрепиха поредното изменение на бюджета, на правилника за дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“ и на две от общинските наредби. Първата се отнася за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Втората – за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината. Промените в първата се отнасят за обхвата на лицата, които могат да ползват ведомствени жилища, актуализация на цените, промяна в предвидените срокове и някои от условията по Наредбата. Изменението на втората се налага заради промени в дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“. То ще поеме стопанисването и управлението на автогарата в Сливен, която досега бе ангажимент на „Пътнически превози“ ЕООД.

Одобрение получи и обявяване на конкурс за избор на управител  на „Индустриален парк Сливен” ЕООД. Към момента временно изпълняващ длъжността управител е Соломон Москона.

Беше гласувано и Община Сливен да кандидатства, в партньорство с „Пътнически превози“, Общините Ямбол и Нова Загора, за изпълнение на инвестиции, насочени към екологосъобразна мобилност.

Точката, свързана с включването на град Кермен, селата Биково, Младово и Скобелево в МИГ Нова Загора, също бе подкрепена.

С 30 гласа „за“ бе гласуван и годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет за миналата година.

В хода на сесията бяха одобрени и точките, които се отнасят за имотни сделки с общинска собственост, одобрение и изготвяне на подробни устройствени планове, а също и отпускане на финансови помощи на граждани.