Общинският съвет одобри облекченията за ресторантьорите и спирането на Синята зона до края на националния локдаун

На днешната си редовна сесия Общински съвет-Сливен прие внесените от кмета Стефан Радев предложения в подкрепа на местния ресторантьорски бизнес. Едното от тях е свързано с намаляване с 50 % на наемите на общински нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, както и таксата за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение. Другото касае освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни имоти, в това число и предоставените обекти за управление на общински предприятия като барове, ресторанти, питейни заведения и за бързо обслужване и кафе-сладкарници за периода от 1 до 28 февруари. По отношение на последното бе направено допълнение от общинския съветник Здравко Костадинов за отпадане на „Синя зона“ в Сливен за периода на обявения национален локдаун.

Сред точките, получили одобрение, е и промяна в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен. По думите на кмета Радев тя касае основно срока за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, намиращи се върху имоти – държавна или общинска собственост, който досега беше 2 години. С изменението се предвижда той да бъде намален на 3 месеца, което според Стефан Радев е решение за дългия престой на такива автомобили, което предизвиква и недоволство сред гражданите.

Общинските съветници гласуваха и две допълнителни предложения от дневния ред. Първото е свързано с упълномощаване на представител на Община Сливен в общото събрание на ВиК, второто е за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД на два леки автомобила.

На днешното заседание подкрепа получи и Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, беше приета и Програмата за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2021 г.

Общинският съвет даде съгласие Община Сливен да кандидатства по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж – Сливен“. Програмата е финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

В хода на сесията бяха гласувани още утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2021 г., както и отчетите за 2020 г. на програмите за опазване на околната среда, за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, а също и за управление на отпадъците.

Одобрение получиха и точките за отпускане на финансови средства и помощи на граждани, обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, в това число изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост и др.