Общински съвет-Сливен прие изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

На редовна сесия днес общинският съвет гласува и прие всичките 37 точки от дневния ред.

Сред тях е изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. По думите на кмета Стефан Радев то регламентира регистрацията на таксиметровия превоз на пътници и заплащането на такси, които досега се извършваха в Изпълнителна агенция „Автомобилна регистрация“. След промените в Закона за автомобилните превози, от 1 януари тази година, те ще се осъществяват в Община Сливен.

Местният парламент гласува и удължаване на срока за освобождаване от  наеми на ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“ за заведенията за хранене и развлечение до 31 януари.

„Следим ситуацията в национален план и реагираме своевременно за облекчаване и в помощ на нашите съграждани, съгласно правомощията, които имаме“, коментира удължаването на срока сливенският градоначалник.

Сред одобрените точки на днешната сесия попада упълномощаването на кмета Стефан Радев да подпише запис на заповед за проекта, свързан с подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Така Общината ще получи авансово част от средствата, необходими за изграждането на два от предвидените социални центрове в Сливен.

Създаването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност също получи необходимия брой гласове. Тя ще обхваща 278 потребители, а осигурените работни места за асистенти ще бъдат 73.

Подкрепа получи и предложението за даване на съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 6„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, както и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа+“.

В хода на заседанието беше гласувано и внесеното от кмета Стефан Радев предложение за изпълнение на споделена с пешеходното движение велоалея върху южния тротоар на бул. „Георги Данчев“, в участъка от кръгово кръстовище „Розова градина“ до северния вход на стадион „Хаджи Димитър“.

Сред приетите решения са още утвърждаване на отчета за дейността на Комисията по стипендии за 2020 г., обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, както и обичайните разпоредителни сделки с общински жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи.