Общински съвет-Сливен прие Бюджет 2021

Всичките 42 точки от дневния ред на днешната редовна сесия на местния парламент получиха подкрепа. С 23 гласа „за“, 10 „против“ и 3 „въздържал се“,  общинските съветници приеха бюджета на общината за 2021 г.

По думите на кмета Стефан Радев финансовият документ предвижда ръст в много от сферите, в които Общината оперира, като най-значителното увеличение е свързано с продължаващата политика на Правителството за повишаване на доходите на работещите предимно в здравната и образователната сфера, както и за възнагражденията на администрацията. Не са фиксирани съществени изменения в приходната част, а от гледна точка на разходната, кметът определи Бюджет 2021 като по-спокоен заради старите задължения повечето, от които Община Сливен успя да погаси през 2020 г. По думите му, през настоящата година ще бъдат изплатени и стари задължения към доставчици от по-предходни мандати. Той информира още, че се предвиждат сериозни инвестиции в направленията, свързани с общинската инфраструктура и екологичния транспорт. По думите му сериозен ръст се отчита и в средствата, предвидени за спортната инфраструктура заради закрития басейн в ОУ „Елисавета Багряна“, който Общината ще стопанисва. Във връзка с пандемията от коронавирус, сливенският градоначалник подчерта, че са предвидени и буфери от финансови запаси, които да гарантират, че Община Сливен ще продължи да изпълнява функциите и заложените цели.

На днешната сесия бяха гласувани още промени в текстовете на две от общинските наредби. Едната е за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, другата е – Наредба за обществения ред на територията на община Сливен. По отношение на изменението на първата, кметът Радев посочи, че то се налага заради синхронизиране на текстовете в нея с приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия и Правилник за неговото прилагане, който беше приет миналата година. Те предвиждат промяна в процедурата и критериите за избор на управители на общинските предприятия.

Като мотиви за промяната на втората наредба сливенският градоначалник посочи необходимостта от регламентиране на движението на велосипеди и други двуколесни пътни превозни средства по пешеходната зона в централната градска част. С изменението ще бъдат забранени управлението на велосипеди и други ППС, включително електрически в пешеходните зони на града. Регламентира се и задължителното придружаване на деца до 12 години от пълнолетно лице.

В хода на днешното заседание беше приета нова Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.

Общинските съветници гласуваха и създаването на съвет по въпросите на социалните услуги, както и обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол за тези дейности.

Местният парламент подкрепи още актуализацията на състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Сливен, отчетите за дейностите – съответно, на общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 г., а също и и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Сливен за миналата година.

Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. и утвърждаване на Културния календар на Общината за настоящата година, също бяха подкрепени.

Друга точка беше свързана с определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“ ООД.

Сред гласуваните предложения попаднаха още упълномощаване на представители на Община Сливен, от които единият да вземе участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД-Сливен, а другият в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-Сливен.

И на тази сесия бяха приети разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи.