Общините Сливен и Твърдица ще участват в обща местна инициативна група

Създаването на местна инициативна група /МИГ/ между общините Сливен и Твърдица обсъдиха днес на среща кметовете Стефан Радев и Атанас Атанасов. Местните инициативни групи са сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в които членуват представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор. Те изготвят стратегии за развитие съобразно регионалните особености, залагат определени мерки и кандидатстват за европейско финансиране чрез мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Дейността на МИГ е регламентирана в Наредба №22 на Министерството на земеделието и храните.

В предходния програмен период големи общини като Сливен не бяха допустими за кандидатстване, но от новия – населените места от общината, които са извън града,  ще бъдат допустими. Твърдица има създадена МИГ и реализация по проекти от предишния програмен период. В общата група ще се включат населени места от община Сливен, които са в съседство с община Твърдица.

„Чрез създаването на обща местна инициативна група ще можем да реализираме различни проекти в някои населени места, използвайки възможността за обединение с община Твърдица, да привлечем допълнително финансиране за нашата община. Това има значение и за засилване на ролята на местните общности при реализацията на европейски проекти“, каза кметът Стефан Радев.

На срещата присъства и Цанко Спасовски –  консултант по темата за местните инициативни групи и председател на МИГ, сподели опита си и запозна кметовете с последователността за създаването на МИГ, изготвянето на стратегии и включване на необходимите мерки.