Община Ямбол подписа договор за финансиране на градската среда на Общината – втори етап

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански подписа договор за финансиране на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., конкретен проект от Инвестиционeн приоритет „Градска среда“, група дейности „Градска среда“ от Инвестиционната програма на град Ямбол. Този проект се реализира благодарение на направените повторни анализи и редуциране на завишен обем на СМР и  количествено-стойностни сметки от други обекти и спестени от тях средства, както и остатъчни средства от програмата. Проектът идентифицира пет от значимите за изпълнение инфраструктурни обекти на град Ямбол – предвижда се изпълнение на дейности върху обекти с висока значимост за населението и подобряването на пешеходните и транспортни потоци на града.

Общата стойност на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“ с номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0004-C01,  е 1 978 901.64 лева, от които безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж“, е разпределена както следва: 1 682 066.39 лева европейско съфинансиране и 296 835.25 лева национално съфинансиране.

Проектът обхваща следните инфраструктурни обекти:

– Пешеходна улица, „Търговска“- част I – /от площад Освобождение до ул. „Бяло море“/;

– Пешеходна улица, „Търговска“- част II /от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“/;

– Рехабилитация на улица „Бяло море“ от о.т.411 до о.т.412;

– улица „Кабиле“ от о.т.418 до о.т.423;

– улица „Св. Св. Кирил и Методий“ от о. т. 143 до о.т.145.

Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии. Предвидените благоустройствени работи ще осигурят и по-добра достъпност до публичните обекти на хора в неравностойно положение, майки с малки деца и други.

Този документ е създаден в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.