Община Ямбол подготви декларация за граждани, нуждаещи се от подкрепа

Всеки гражданин, който иска да бъде включен в списъка за крайно нуждаещи се лица в Ямбол, може да заяви желанието си на телефон 046/62 20 56 в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни. Той трябва да отговаря на определени от Община Ямбол критерии и да попълни декларация, изготвена от юристите от дирекция „Правни дейности“.

В документа е необходимо да посочи дали отговаря на следните обстоятелства, възникнали след обявяването на извънредно положение в страната на 13 март 2020 година и обуславящи предоставянето на целева помощ – дълготрайни хранителни продукти от първа необходимост.

В тази категория лица попадат граждани, които ползват неплатен отпуск и нямат допълнителен доход; хора, чиито трудови или служебни правоотношения са прекратени, нямат допълнителен доход и нямат право на парично обезщетение за безработица; лица, навършили пенсионна възраст, но не са придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не получават пенсия, несвързана с трудовата дейност.

Необходимо е да бъдат посочени и всички други обстоятелства, обосноваващи предоставянето на помощ.

Кандидатстващите за подкрепа хора се задължават да попълнят коректно всички данни по лична карта: три имена, ЕГН /единен граждански номер/, кога и от кого е издаден документът за самоличност, постоянен адрес, както и да посочат телефонен номер за обратна връзка.

Задължително условие е кандидатите да са с постоянен адрес в Ямбол.

Гражданите трябва да изразят съгласието си, че предоставят личните си данни да да се използват и обработват с цел проверка на посочените фактически обстоятелства. Те носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларацията може да бъде попълнена и оставена на място в в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни или на гише „Информация“ в Община Ямбол.

Освен това,  декларацията може да бъде изтеглена и от сайта на Община Ямбол и изпратена на имейл адрес: yambol@yambol.bg. Гражданите, които нямат възможност да използват нито един от посочените варианти, могат да препишат съдържанието на декларацията и да я предадат.