Община Сливен започва изпълнението на проект за социални услуги

Новини Сливен

Община Сливен започва изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.029-0007-C01  „Предоставяне на социални услуги в Кризисен център и Център за временно настаняване на бездомни лица.“ по ОП РЧР  2014-2020 г.

Проектът е насочен към предоставянето на две социални услуги: Кризисен център и Център за временно настаняване на бездомни лица. За целта ще бъде изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ще бъдат финансирани дейности по предоставянето на упоменатите по-горе услуги за период до 6 месеца. Капацитетът на двете услуги е по 20 лица.

Изпълнението на проекта стартира от днес, 1 септември, като срокът е 10 месеца. Общата му стойност възлиза на 236 398,11 лв., от които 200 938,39 – европейско финансиране от Европейски социален фонд и 35 459,72 лв. – национално финансиране.