Община Сливен започна изпълнението на още един проект

Община Сливен Новини

Изпълнението на Проект BG16RFOP001-8.006-0028 „Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ започна от 30 юни. Той е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основната му цел е техническото обезпечаване на подготовката на проектни предложения на Община Сливен по ПРР 2021-2027 г.

Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца. Общата му стойност възлиза на 180 000,00 лв., от които 153 000,00 лв. са европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие и 27 000,00 лв. – национално съфинансиране.