Община Сливен ремонтира и обособи сграда за предоставяне на социални услуги

Със средства на Община Сливен беше ремонтирана и обзаведена сграда – общинска собственост, за потребителите на социалните услуги – асистентска подкрепа и личната помощ. Сградата е оборудвана и достъпна за лица с увреждания. Екипът от специалисти включва – социални работници, технически сътрудници, експерт „Човешки ресурси“. Тя се намира до Военно-окръжна прокуратура-Сливен, срещу Градската градина.

Осигурява се предоставянето на лична помощ по реда на Закона за лична помощ на лица с право на чужда помощ; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

В обособената сграда се администрира новата услуга „асистентска подкрепа“. Тя обхваща 278 потребители от градовете Сливен, Кермен и малките населени места, които  ползват социални услуги в дома си според своите потребности.

Асистентска подкрепа се предоставя на: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Групата на потребителите на услугата включва също деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кметът Стефан Радев коментира, че освен разширяване обхвата на социалните услуги на територията на общината, ще се полагат усилия и за оптимизиране и надграждане на вече съществуващите. Към момента в Сливен се изграждат четири социални структури за нуждаещи се лица. Двете от тях ще обхващат лица с психични разстройства и с умствена изостаналост. Те се намират в района на Дом за стари хора в Сливен, като се предвижда в тях да бъдат настанявани потребители от Дома за хора с умствена изостаналост в селище „Качулка“. В другите два социални центъра се предвижда временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Те ще се намират в района на централната поща в Сливен.