Община Сливен продължава да предоставя услугата „Топъл обяд“

Община Сливен продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в община Сливен“. Това е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс(ПХОМП ЕСФ+).

Топъл обяд ще получават 1400 лица от община Сливен всеки работен ден и включва – супа, основно ястие, хляб и  поне веднъж седмично десерт.

Срокът за изпълнение на проекта е от 01.10.2022 г. до 07.02.2023 г. Стойността му е 449 433, 60 лв.

Приемът на заявления-декларации ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

Могат да кандидатстват:

–         лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

–         лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

–         лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

–         лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

–         скитащи и бездомни лица;

–         лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите  е необходимо да подадат следните документи:

  • Заявление-декларация/ по образец/.
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.

Необходимите документи се подават в Център за административно обслужване на граждани /ЦАО/ на Община Сливен, гише № 8, ЦАО „Речица“, ЦАО „Дебела кория“, ЦАО „Надежда“ и кметствата на населените места.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“-Сливен.

Допълнителна информация на телефон 044/611 122 и 044/611 162.