Община Сливен отново ще подпомогне хора с увреждания с предоставяне на дърва за огрев

И тази година Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2020-2021 година.

Определените количества смесени широколистни дърва за огрев – 4 кубика, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия: лица с над 71% намалена работоспособност; лица, подали заявление в определения срок; лица, които не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон; лица, живеещи на територията на община Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на списъка на правоимащите лица от Кмета на община Сливен.

 Стойността на 1 пространствен кубик дърва за огрев е 34 лв., а общата стойност за 4 кубически метра е 136 лв. с включено ДДС.

Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък.

Дървата за огрев ще се получават от временни складове, намиращи се в общинска горска територия.

Срока на подаването на комплекта от документи за подпомагане на хора с увреждания  (заявление по образец, копие на експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност- за справка при подаване на място) е от 15.06.2020 г. до 13.07.2020 г., включително в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство) и/или по електронен път на имейл адрес: soc_help@sliven.bg.

Заявление за кандидатстване може да бъде получено от Деловодството на Община Сливен (гише № 8 ) и/или изтеглено от официалния сайт на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/za-hora-s-uvrejdaniya.

След определения срок ще се изготви списък с класираните  и отговарящи на критериите лица.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, намиращо се на адрес: гр.Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 5, в срок от 28.07.2020 г. до 19.08.2020 г.  и от 17.09.2020 г. до 07.10.2020 г., включително.

При заплащане на дървата за огрев е необходимо да се представя документ за самоличност на одобреното в списъка лице /за справка/.

Заплащането на дървата може да се извърши и по банков път – по сметката на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен, както следва:

IBAN: BG37 SOMB9130 31 610 645 00

BIC код: SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА,

В платежното нареждане задължително се вписва ЕГН на одобреното лице и телефон за контакт.