Община Сливен намалява риска от наводнения с редовно почистване на реките

Около 90 процента от реките в Сливен са почистени основно и в урбанизираната си територия те са с нормална проводимост. Предстои възлагане по възстановяване на профил и проводимост на река Асеновска от бул. „Тракия“ в посока селищното образование Кироолу, където не е почиствано от години. Благодарение на предварително извършените дейности се предотвратява затлачване при силни и продължителни дъждове и не се допускат случаи като в някои райони на страната.

 „Най-добрата политика за борба с бедствията е превенцията и ние вършим сериозна работа в тази посока, за да не допуснем рискови ситуации, които са свързани с допълнителни дейности, поражения и много средства за отстраняването им“, каза кметът Стефан Радев. Общината периодично възлага почистването на реките на различни изпълнители, като следи за  качествено свършена работа и приключване в срок.

Така последователно се изпълнява Програмата за намаляване риска от бедствия в случай, че при възникнала опасност от наводнения, се минимизира вредното въздействие на водите.

Ежегодно със заповед на Кмета на общината се назначава междуведомствена комисия с представители на басейновите дирекции Пловдив и Варна, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите Стара Загора и експерти от общината за оглед на състоянието на речните корита в тяхната урбанизирана територия.

Тази година огледите започнаха по-рано предвид динамиката на метеорологичните условия, особено в началото на месеците януари и февруари, когато валежите достигнаха сумарни количества над 100 л/кв. м, което увеличи водния оток в речните корита и повиши тяхното ниво.

При огледа на всички водни обекти експертна работна група регистрира проверените участъци и описа констатирани проблеми. Експертите не са установили наличие на нерегламентирани дейности в зоните на заливане.

Всички дадени препоръки от комисията се изпълняват съгласно изискванията в срок и качествено (видимо от фотозаснемането на речните участъци на реките Асеновска, Новоселска и Селишка)

Дейностите по осигуряване проводимостта на реки и дерета в населените места се организират от кметовете и изпълнението им е в срок и също подлежат на проверка от назначената от Кмета междуведомствена комисия.

За тази година са заделени около 150 хиляди лева за почистване на реките на територията на цялата община.

През територията на общината в регулация преминават 12 реки с обща дължина 46 км (Сажевица, Глушнишка, Сотирска, Дюлева, Новоселска, Селишка, Асеновска, Каменица, Беленска, Саса дере (Новачевска), Луда Камчия и Стара река, 27 дерета и 3 отводнителни канала, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, с дължина над 80 км.

Главен воден ресурс и водоприемник на територията на общината е река Тунджа и нейните притоци. В поречието й се намират селата Бинкос, Селиминово, Гавраилово, Злати войвода, Мечкарево, Сливенски минерални бани, кв. Речица, Самуилово, Панаретовци, Крушаре, Камен и Жельо войвода.

Притоците към нея са реките с прилежащите към тях дерета: Беленска (до с. Бинкос), Каменица (земл. с. Гавраилово), Асеновска (с. Самуилово), Дюлева, вливаща се в река Сотирска, и Сажевица (с. Желю войвода). В река Тунджа се вливат и дерета от Селиминово – 4 бр., Гавраилово  – 1 бр., Струпец – 2 бр. и Панаретовци – 1 бр.