Община Сливен набира персонал за предоставяне на услуги по проект „Грижа в дома в община Сливен“

Община Сливен обявява прием на документи за извършване на подбор на
персонал за позициите – ръководител на услуга, диспечери на услуга, социални
работници, психолог, медицински сестри, рехабилитатори, шофьор, домашен
помощник/санитар. Обявеният прием на документи е във връзка с изпълнение
на проект BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-
2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027
г. и въз основа утвърдена процедура.
Съобщението за извършване на подбора, изискванията за всяка от позициите и
необходими образци на документи за кандидатстване, са публикувани на
интернет страницата на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/rabotni-mesta.