Община Сливен изпълнява успешно проекта за двата социални центъра в бившето Начално училище „Хаджи Димитър“

Изпълнението на дейностите в двата разкрити центъра в бившето начално училище „Хаджи Димитър“ обсъдиха днес социални експерти от Община Сливен и представители на Дирекция „Социално подпомагане“. Единият център е за обществена подкрепа, а другият –  за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Двата центъра бяха открити в края на 2019 г. след ремонт на сградата на бившето училище в кв. „Клуцохор“. В дворното пространство на училището беше изградена комбинирана спортна площадка за нуждите на потребителите, а пространството в района беше облагородено.

Според кмета Стефан Радев амбицията във функционирането на тези социални заведения е да се създадат възможно най-подходящите и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Те предоставят още интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и/или младежи с тежки множествени увреждания. В центровете работят екип от специалисти: социални работници, рехабилитатори, педагог, психолог, медицински работници. От тази година центровете разполагат и с автомобил за дейността и нуждите на потребителите на двете социални услуги.

Проектът се изпълнява по сключен договор от Община Сливен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Финансирането се осъществява от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е над 2 млн. 900 хил. лв., в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 2 млн. и 400 хил. лв. и национално съфинансиране в размер на 435 хил. лв. Срокът на изпълнението на дейностите е до 31 декември 2023 г.