Община Ракитово е бенефициент по проект „За по-добър живот в Община Ракитово“

Община Ракитово е бенефициент по проект „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО“ BG05M9OP001-2.018-0008-C01. Проектът е насочен към социално включване, намаляване на бедността и интеграция на най-маргинализираните общности с фокус към ромите в общината. Стойността на проекта е 725 774,30 лв., от които 616 908,15 лв. средства от ЕСФ и 108 866,15 лв. национално съфинансиране и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца, считано от 01.04.2019 г.

В проекта са предвидени реализирането на дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на територията на Община Ракитово в сферата на образованието, както и работа с родителите им за повишаване на интереса към образованието – семейна подкрепа на децата им в детската гради и извън нея за постигане на по-добри резултати.

Част от проекта е създаването на интерактивна платформа „Цветове”, за целите на която ще бъдат издирени, изследвани, възстановени и съхранени българските и ромските традиции, бит и култура от региона, посредством формите на съвременното изкуство и култура. Интерактивната платформа пряко ще съдейства за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност.