Община Котел отпуска финансов ресурс на Сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради за енергийно обследване

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Община Котел отпуска финансов ресурс на Сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“

Община Котел ще подпомага с финансови средства Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на общината, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Подпомагането е за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност за подаване на проектни предложения по Процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Средствата са предназначени за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване техническите характеристики на сградите, както и за изготвяне на технически паспорти във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Максималният размер на подпомагането от Община Котел е до половината от общата стойност за квадратен метър разгъната застроена площ за двете подготвителни дейности (изготвяне на енергийно и техническо обследване), определени в Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния фонд“.

Сумата се отпуска на Сдружението на собствениците до нейното възстановяване от програмата при одобрение на проектното предложение. Ако проектното предложение не бъде одобрено, сумата се възстановява от Сдружението на собствениците в срок до една година след получаване на писмо с мотивиран отказ за финансиране.

Сдруженията, желаещи да ползват финансово подпомагане по Процедурата в срок до 22.05.2023 г. следва да представят:

– Заявление за участие /по образец/;

– Оферта от фирма с предложена стойност и срок на изпълнение не по-късно от 22.05.2023г.;

– Извлечение от банковата сметка на сдружението, от която да е видно, че имат събрана поне половината от сумата за изготвяне на енергийно техническо обследване на сградата, технически паспорт и други необходими документи за кандидатстване.

 

След одобрение на заявлението ще бъде подписан договор за финансиране между Общината и Сдружението на собствениците по приложения образец.

Крайният срок за подаване на проектно предложение за финансиране на енергийно обновяване на жилищната сграда е до 26.05.2023г., а Сдруженията е необходимо да представят:

  1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  3. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/ район и в регистър БУЛСТАТ;
  4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
  5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
  6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта;

 

Образци на заявление за кандидатстване, договор и партньорско споразумение, както и ПРАВИЛА за предоставяне на финансова помощ на Сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване може да изтеглите от страницата на Община Котел https://kotel.bg/saobshteniya-obyavi/suobshtenie-11052023/ или в стая № 1, етаж 2 в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Котел, ул. „Алеко Богориди“ № 1.