Община Котел официално подписа административните договори за стартиране на дейностите по създаване на МИГ „Котел, Сливен и Върбица“

Вчера в Министерството на земеделието и храните кметът на Община Котел Коста Каранашев и Таня Георгиева (Дъбнишка) зам.-министър и ръководител на Управляващия орган,  официално подписаха договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610. Тя касае подборът на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програма за развитие на селските райони 2012-2020.

По проекта ще се финансират дейности, свързани с популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/, разработване на стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и други. Одобреният бюджет на проектното предложение е в размер на 39 507.00 лв.

В състава на новия МИГ са включени целите територии на общините Котел и Върбица, както и 16 населени места от община Сливен без областния град, тъй като той не може да бъдат част от стратегическия план за развитие на селските райони.