Областният управител издаде заповед за пожароопасния сезон

Със своя заповед областният управител Чавдар Божурски определи за пожароопасен сезон периода от 1 април до 31 октомври 2020 година.

Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за това места – контейнери за смет и сметища. Директорите на държавните горски стопанства към ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии трябва да проверят състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяването на неизправните. Земеделските кооперации и арендатори, които ползват земи в близост до горски територии, трябва да поддържат в техническа изправност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.  Органите на ПБЗН и структурите на ИАГ да осъществяват контрол за изпълнението на противопожарните мерки в горските територии. Кметовете трябва да организират по места денонощна телефонна връзка с РД „ПБЗН“.

В заповедта още се указва при възникването на големи и сложни пожари да бъдат привлечени формированията на МО и да се осигури участието на населението при гасенето.

Заповедта е публикувана в сайта на областната администрация.