Област Сливен е на 17-то място по БВП

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2020 година е 1 580 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2019 г. обемът му се е увеличил с 4.3%. Произведения в област Сливен БВП е 1.3% от общо произведения за страната. На човек от населението се падат 8 616 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената през 2020 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Сливен възлиза на 1 369 млн. лв., което е с 4.7% повече спрямо 2019 година.

Добавената стойност, реализирана от дейностите в секторa на услугите е 882 млн. лв. и представлява 64.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2019 г. делът й се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Индустриалният сектор понижава своя относителен дял в БДС за областта спрямо 2019 година. През 2020 г. в него са реализирани 368 млн. лева. Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 26.9%, което е с 0.8 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 8.7% от добавената стойност на областта и е в размер на 119 млн. лева. В сравнение с 2019 г. делът му се увеличава с 0.2 процентни пункта.