Общините Сливен и Нова Загора могат да кандидатстват за развитие на градския транспорт и за подобряване на безопасността на градската мобилност

Община Сливен Новини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 8 „Транспортна свързаност“.

Процедурата е пилотна схема в подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност, която въвежда изискване за съответствие на мерките за развитие на градския транспорт (включително междуселищния) в общините с планове за устойчива градска мобилност.  Предвижда се доставка на 68 нови превозни средства с нулеви емисии (автобуси/тролейбуси), изграждане на нови 27 зарядни станции за нуждите на обществения транспорт и разработване и въвеждане на 10 интелигентни транспортни системи и за б (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт. Със средства от програмата ще се  реализират и инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

Дейностите са насочени към територията на 40 градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2, в които има населени места над 15 000 жители. Това са общините  Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство между минимум две общини от допустимите 40 кандидати и минимум един оператор на обществения транспорт, включително междуселищен, действащ на територията на една от общините-кандидати.

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 100 008 386,71 лева. За всеки от шестте региона за планиране, в които се намират определените общини, са осигурени средства, като са разпределени по малко над 16 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 000 000 лева с ДДС, а максималният не може да надхвърля 8 000 000 лева с ДДС.

По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90% от максималния размер на предложение за изпълнение на инвестиция, а кандидатът следва да осигури собствен принос в размер на 10% с привлечен ресурс от различни източници.

Допустимите дейности включват доставка на нови нулевоемисионни превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) – „нископодови“ превозни средства (категории M2 и M3) – само електрически и plug-in хибрид, „високоподови“ превозни средства (категории M2 и M3) – всички превозни средства, отговарящи на изискванията по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението (ГПОД).

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на МРРБ, както и в ИСУН 2020Предложения и мнения могат да се подават до 19 януари 2023 г. чрез ИСУН 2020, на електронната поща на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път.

 

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.