Нова процедура по кандидатстване за финансиране на специализанти в областта на здравеопазването

Във връзка с изпълняван от Министерството на здравеопазването проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., информираме, че:

Срокът на проекта е удължен до края на 2023 г.

Целевата група по проекта е разширена и към момента, освен лекари–специализанти и лекари по дентална медицина– специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съобщиха от РЗИ Сливен.

По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Повече информация може да намерите на сайта на РЗИ-Сливен: http://rzi-sliven.org , в раздел новини или на интернет страницата на проекта: https://www.specializanti-mh.info/.