Най-добрата програма за развитие на Сливен писана от години. Д-р Събина Петканска засрами всички кандидати за кметове.

Въпреки, че не е кандидат за кмет, д-р Събина Петканска публикува в профила си във фейсбук Програма за развитие на община Сливен през следващия четири годишен мандат. д-р Петканска е единственият кандидат за общински съветник, който излиза с такъв смел документ. Тя е втора в листата за общински съветници на БСП.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Д-Р СЪБИНА ПЕТКАНСКА – КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

МАНДАТ 2023-27

ДАНЪЦИ

Изваждам пред скоби най-важната и спешна промяна, която трябва да се осъществи, за да стане община Сливен конкурентна на община Ямбол, а именно- да се намалят местните данъци и такси /МДТ/, за да са сравними с тези в Ямбол.

След катастрофалните мандати на първия кмет от ГЕРБ- Йордан Лечков, бе наложително да се увеличат размерите на МДТ с оглед възстановяване финансовите загуби на Община Сливен. МДТ на Сливен са едни от най- високите в България, сравними с тези в София и Варна.

Високите размери на МДТ превърна Сливен в непривлекателен град както за живеене, така и за инвестиции в сравнение с най- близкия областен град Ямбол. Очевидна е огромната разлика в развитието на Ямбол и Сливен. Ямбол категорично изпреварва в развитието си Сливен най- вече в обществената среда за живот. Все по- често граждани на Сливен променят адресната си регистрация и се регистрират като жители на други общини, за да заплащат по- ниски МДТ /например за притежание на МПС/.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Необходимо е реформиране структурата на общинската администрация, за да отговаря на изискванията на една съвременна община.

Длъжностите „заместник- кмет“ и „началник- отдел“ да се заемат след провеждането на публичен конкурс. В състава на конкурсната комисия задължително следва да участват кметът и председателят на Общинския съвет. Общинският съвет предварително да приема план, който заместник- кметовете и началник- отделите следвада изпълнят в рамките на мандата. В рамките на конкурса кандидатите за съответните длъжности следва да представят програма по какъв начин ще изпълнят приетия план.

Вече назначените заместник- кметове и началник отдели да работят координирано и в тясно взаимодействие както помежду си, така и с ръководителите на други ведомства, имащи отношение към съответната сфера на дейност.

ИЗБОР НА ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

Общината да избира външни изпълнители и доставчици чрез провеждане на открити търгове, а там където е невъзможно да се провеждат търгове и трябва да се провеждат конкурси, да се определят единни критерии към всички кандидати, в т.ч.конкурсни документи, гаранции и условия за поддръжка. Единствен и/или основенкритерий за избор да е предлаганата най- добра цена.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Необходимо е да се вземе решение общинските съветници в Сливен да не получават възнаграждение за работата си в Общинския съвет. Дългогодишната традиция общинските съветници да получават доходи от това, че веднъж месечно посещават сесиите на Общинския съвет, доведе до големи изкривявания в мотивацията на много граждани за участието им в местното самоуправление и в политическия живот. Членове на Общинския съвет трябва да са граждани, които имат желание и възможности да работят за Сливен. Противопоказно за работата на местния парламент е в състава му да участват лица, които променят членство от партия в партия с единствена цел: участие в местни избори- заемане длъжността „общински съветник“- получаване на доход от средствата на данъкоплатците, без насрещно предоставяне на общественополезна дейност.

ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНА ВЛАСТ И БИЗНЕС

Следва да се извърши анализ на бизнес средата в община Сливен на база реализацията на продуктите по следните критерии:

⎯ износ на стоката извън пределите на България;

⎯ реализирани продажби на територията на цяла България;

⎯ продажби в региона– Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново;

⎯ стоки/ услуги със социално значение за града;

⎯ иновации.

Общинската администрация следва да работи активно и реално да съдейства на бизнесите, работещи за износ и предлагащи продукти в цялата страна, както на тези, които разработват иновативни продукти.

Създаване на среда за бизнес, по- добра от тази на други места в България и на съседни общини. Това дали една среда е благоприятна за предприемачество се определя от цените на недвижимите имоти, от размерите на МДТ, от наличието на квалифицирана работна ръка, на сигурност, образование, добро медицинско обслужване, чист въздух и вода, добра градска среда.

Секторите образование, здравеопазване, обществен ред и сигурност, събиране на данъци и начина им на преразпределяне, са в голяма степен предмет на държавна регулация и национална политика. Въпреки това и при сега съществуващата степен надецентрализация може да се постигне много в сферите на образованието, здравеопазването, обществения ред и сигурност. Необходима е добра структура на общинската администрация, взискателност на кмета и Общинския съвет към заместник-кметовете и началник- отделите.

ОБРАЗОВАНИЕ

Необходимо е да се предприемат действия за въвеждане на едносменен решим на обучение във всички училища за всички ученици.

Да се прилагат единни стандарти на обучение по един и същ предмет в едно училище, както и в отделните училища. Критериите и начина на преподаване на учители по даден предмет да са еднакви независимо от учителя и училището, с изключение на училищата, в които се обучават деца със специални потребности.

– разработване и ефективно прилагане на широк набор от превантивнипрограми, които могат да се представят на вниманието на учениците и техните родители,

– под формата на беседи, презентации, групови и индивидуални консултации по темите: толерантност, дискриминация, проблемите на пубертета, насилието и агресията в училищата и сред подрастващите, опасностите в интернет, превенция на ПТП, повишаване на правната култура, противообществени прояви и последиците от тях, проблеми със зависимостите от алкохол и наркотици, социални и хигиенни умения, умения за общуване и разрешаване на конфликти и др.

– разработване на общоприет училищен правилник и етичен кодекс, задължителен за всички ученици и учители, за всички училища на територията на общината. Неспазването на правилата и нормите да е скрепено със санкции, които да се налагат неотклонно. Целта е подобряване на дисциплината, повишаване авторитета на образователните институции, а оттам- и повишаване качеството на учебния процес.

– през последните години се задълбочават следните негативни тенденции: ранно отпадане на децата от училище, повишаване на неграмотността, зачестяване на явлението „деца раждат деца“, ниска степен на образованост. Това логично води до безработица, ниски доходи или липса на такива, нисък здравен и социален статус при широк кръг от хора. Доброто образование е основната предпоставка за по- добър социален статус както на отделния човек, така и на обществото като цяло. Наложително е създаването и участието на представители на местната власт в междуведомствени екипи за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Необходимо е още да се насърчават и подпомагат деца от уязвимите групи да участват в извънкласни дейности с цел възпитание чрез усвояване на занаяти, занимания със спорт, изкуства и др.

Със създаването на благоприятна среда за бизнес следва да се извърши анализ какъв тип специалисти се търсят на пазара на труда. Да се създаде връзка и  координация между учебните заведения и стопанските сектори.

Необходимо е осигуряване на финансиране за осигуряване на добра материална база във всички училища, в т.ч. подходяща за различни видове спорт, народни и спротни танци, театрално и изобразително изкуство и др.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Необходимо е в структурата на общинската администрация да има заместник-кмет с ресор “здравеопазване”, който да насочи усилията си към организиране, координиране и подпомагане извършването на профилактичните годишни прегледи на възможно най-широк кръг жители на общината.

Следва да се разработят методики по квартали, месторабота и лични лекари, да се създаде информационна система и всеки гражданин на сливенска област да бъде обхванат от годишните профилактични прегледи.

Полезно би било същият подход да се приложи и за задължителните ваксинации най-вече на децата. Заместник- кметът по здравеопазване да има задължението в община Сливен да са налични всички болнични отделения, независимо в кои от многопрофилните болници, без оглед на това дали са държавни, общински или частни.

Заместник- кметът по здравеопазване да следи за състоянието на инфраструктурата на и около болниците и да предприема мерки за подобряването ѝ с оглед предоставяне на най- добра услуга– наличие на паркоместа пред поликлиники и болници, наличие и състояние на тротоари, достъп на хора в неравностойно положение и увреждания, които затрудняват придвижването.

Да се създаде възможност за онлайн запазване на час за прегледи при личните лекари и специалисти във всички болници.

  1. Профилактика в която общината чрез Зам. кмет чрез информационна система и взаимодействие между лични лекари и поликлиниките в които работят и фирми, по квартален и друг принцип – да се правят годишните профилактични прегледи, да се проследяват резултатите от тях и да се планират лечения ако е нужно .
  2. Спешната помощ – изграждане на връзка между спешна помощ и болничната помощ за да може да се отстрани сега съществуващия голям проблем, хора нуждаещи се от спешна помощ особено през почивните дни, да получават направления за специалист от спешна помощ. Да има връзка между спешната и болничната помощ и да могат нуждаещите се от болнична помощ, която не може да им бъде предоставена от спешната , да я получат до един час от постъпването им в спешна помощ.
  3. Кмета чрез зам. кмет да работи най вече с дир. на Окръжната болница да няма в Сливен липсващи отделения. А всички отделения да имат добри специалисти за да може да се предоставя на града добра медицинска услуга.

За останалите подобрения са нужни законодателни промени и национални решения. Да се довърши започната, но не довършена реформа в здравеопазването.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

– организиране на видеонаблюдение на централни улици, кръстовища, училища с оглед установяване на извършени нарушения и своевременно санкциониране на извършилите;

– осъществяване на тясно взаимодействие между органите на Министерство навътрешните работи и общинска охрана;

– целесъобразно разпределение на охранителните полицаи в кварталите и населените места съобразно конкретните особености и потребности;

– извършване на дейности по превенция на престъпността;

– система за бърза и ефективна реакция по сигнали на граждани.

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Остра нужда от грижи имат старите хора, които нямат близки и не могат да с издържат от своето имущество, тези, чиито синове и дъщери по една или друга причина са били принудени да търсят препитание в чужбина, хората с физически и психически увреждания (независимо от възрастта им). В тази връзка предлагам следните мерки с оглед разширяване грижите за старите хора, за хората с увреждания и за социално слабите:

-значително увеличаване капацитета на домашния социален патронаж приувеличаващ се набор услуги, включващи освен хранене, още: здравно обслужване, почистване, пазаруване и др.;

-предоставяне на грижи за възрастни и/ или болни хора от служители на домашния социален патронаж спрямо по- широк кръг потребители, срещу заплащане на услугата по пазарни цени. Целта е да се облекчават работещите от задълженията им да се грижат за техните възрастни и/ или болни родители и/ или близки роднини, когато те имат такава нужда. С това от една страна ще се открият нови работни места, а от друга- роднините, които заплащат услугата за полагане на грижи, ще бъдат облекчени да изпълняват служебните си задачи и личните си ангажименти в семействата си.

ПОДОБРЕНИЯ В ГРАДСКАТА СРЕДА. ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА.

– да се създаде план за ремонт на улици, тротоари, предблокови пространства;

– пред и между блоковете да се организира свободното пространство за паркоместа, зелени зони и детски площадки;

– да се въведе изискване за създаване на използваеми паркоместа за нови и ремонтирани сгради за всяко жилище.

– да се въведе изискване автомивките и бензиностанциите да се разполагат извънжилищните зони;

– да се възстанови двупосочното движение по бул. Панайот Хитов/ ул. Раковски.

ВИЛНА ЗОНА -СЛИВЕН

Вилната зона в Сливен е с площ ,почти колкото града.

Сливен притежава една от най -големите и красиви вилни зони,в подножието на Балкана,с хубав климат,чист въздух,но има няколко проблема, които ако се решат, вилната ЗОНА може да се превърне в луксозно място за живеене ,въпреки че тези проблеми не са решавани с десетилетия.

А именно:

-улиците да бъдат разширени

-да се направи канализация

-да се асфалтират улиците

-осветление в зоната

-поставяне на знаци и регулиране на движението

-построяване на обществени обекти-магазини ,спирки и др.

Така решени тези проблеми ,сливенската вишна зона ще се превърне в привлекателно място за живеене на всички сливналии.

РАЖДАЕМОСТ

Да се изготви програма с пакет от мерки, насочена към отговорността на общината да създава благоприятни условия за отглеждане на деца.

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Необходимо е гражданите да бъдат поощрявани да уведомяват за нередности в общината– напр. за дупки по улиците, разбити тротоари, неправилно паркирали коли, шофьори извършващи нарушения, продажба на забранени стоки в близост до училища, шумни заведения след установеното време, некачествени и лоши услуги, съмнителни лица пред училища и т.н. и т.н., т.е. това което напоследък доби популярност с името “донос– бонус”.

Когато отидем в Западна Европа, всички се възхищаваме, че там правилата се спазват: шофьорите не изпреварват когато е забранено, не превишават разрешената скорост, не паркират където не трябва, не се палят огньове на забранени места. Гледаме с одобрение на западния обичай гражданите да подават сигнал веднага щом установят, че някой е нарушил правилата- напр. ако при паркиране автомобилът само е настъпил лентата. Дори при дребно нарушение органите на реда ще реагират на подадения сигнал, полицията ще дойде и ще глоби извършителя.

Много от нас са приели, че общественият интерес стои над личния. Много от нас вярват, че всеки гражданин е длъжен да подаде сигнал до компетентните органи, когато види, че някой пренебрегва установения ред и не спазва правилата. Очакваме нарушителят да бъде наказан и редът- възстановен.

За съжаление у нас водещи политици се показаха като Андрешковци и публично застанаха зад личния интерес на нарушителите и против това гражданите да са активна страна в уведомяването за нарушения.

РОМСКИЯТ ВЪПРОС

Ромската общност в Сливен е една от най- големите в България. Сливен е най-младият град основно по тази причина. Ако се подходи задълбочено, дългосрочно, смело и отговорна, ромите в сливенска община може да се окажат от огромно значение с голям потенциал за развитието на общината. Необходимо е, обаче, намирането на смели решения за решаване на въпросите най- вече в кв. “Надежда”: узаконяване на незаконните сгради, изграждането на улици, канализация, осветление, снабдяването с електричество.

Трябва да се търсят смели решения на жилищните проблеми, да се осигурят детски градини за всички деца и да не се допуска деца в училищна възраст да не посещават училище.

Огромна част от сливенските роми, включително и тези от кв. “Надежда”, от много години работят в чужбина. Така един от нерешените от много години въпроси за интеграцията им е на път да се реши с масовото им излизане да работят в чужбина.

Остават обаче следните въпроси:

– с незаконното строителство, тъй като постройките, които не отговарят на строителните правила и норми са опасни за самите живеещи в тях;

– изграждането на детски градини;

– образованието

С решаването на изброените проблеми ромите в Сливен ще се интегриран напълно в обществото и ще станат негови достойни членове.

Възнагражденията на управителите на общински предприятия да се определят в зависимост от финансовите резултати на бизнесите, които ръководят.

Общинският съвет да приема план с конкретни задачи по отделните ресори, който следва да се изпълни в рамките на мандата от отговорните заместник-кметове и началник- отдели в общината.

Създаване на общински предприятия или дейности, ако чрез конкурси и търгове не може да се постигне евтина и качествена услуга за гражданите в някаква насока- напр. сметосъбиране и почистване.

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕЛЕН ПРЕХОД. ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА.

Изграждане на фотоволтаични централи /ФЕЦ/ на всички обществени и частни сгради, където това е възможно, с цел ускоряване на зеления преход.

Изграждане на ФЕЦ с батерии за съхранение на енергия на общински терени или отдаването на концесия на такива терени с такива условия.

Оказване на съдействие на частните инвеститори за изграждане на ФЕЦ и най- вече на проекти, които предвиждат съхранение на електрическа енергия, за да се ускори зеления преход и да не се замърсява въздуха в Сливен.

Изграждане на нужния брой зарядни станции в града за електрически коли с цел мотивирането на повече хора да използват електрически коли в Сливен.

Оказване на необходимото съдействие за въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция за питейна вода на язовир Асеновец, която е започната и не е довършена повече от 25 години!

Към нея може да се изгради и водноелектрическа централа за производство на електрическа енергия. Проектът може да се отдаде на концесия и от това Общината и гражданите на Сливен да печелят.

С изпълнение на изброените мерки може да осигурим на гражданите на Сливен чист въздух и чиста вода- две от най важните условия за висок стандарт на живот.

СПОРТ

Общината, чрез ресорния заместник- кмет, да осигурява добри условия за развитие на различните видове спорт в Община Сливен на няколко нива:

– училищата;

– кварталите и селата;

– на градско ниво.

Обществените мероприятия да се провеждат на градския площад, за да се създава градска празнична среда. Да се възстанови старата традиция в петък и събота представители на общинските състави да изпълняват репертоар на открито.

КУЛТУРА

Ресорният заместник- кмет по образованието и културата, чрез взаимодействие стеатрите, киното, изложбените зали и музеите, да организира поне веднъж в месецазначими културни мероприятия в Сливен, с вход свободен за всички граждани.

Д-р Събина Петканска

Ще намерите програмата на следният линк:

https://www.dropbox.com/…/vpgvt44riuwxfkb1x…/.-..docx…

Гласувайте с #номер1 -БСП и с #номер102 за мен – д-р Събина Петканска-Вълева