Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2022 г. се увеличава с 0.5 хил, или с 1.4%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 36.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 2.2% (достигат до 11.2 хил.), а в частния сектор – с 1.0% (достигат до 25.4 хил.).

Спрямо края на март 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютно изражение е регистрирано в икономическите дейности „Образование“, „Търговия, ремонт на автомобили“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“, “Административни и спомагателни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 3.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 0.7%, а в частния сектор намаляват с 4.7%.В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.1%, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 10.9%.
В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на
2022 г. е 1 267 лв., при 1 730 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през второто тримесечие на 2022 г., област Сливен се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 373 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 126 лв., Благоевград – 1 139 лв. и Хасково – 1 163 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 10.7% , като за обществения сектор средната месечна заплата бележи ръст с 11.6% и достига 1 593 лв., а в частния се увеличава с 10.0%, достигайки 1 121 лева.
През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 12.2% в сравнение с второто тримесечие на 2021 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Образование“, „Държавно управление” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.