Наети лица и средна брутна работна заплата в Област Сливен през третото тримесечие на 2022 г

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на септември 2022 г. намалява с 0.2 хил, или с 0.5%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 36.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (достигат до 11.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (достигат до 25.0 хил.).

Спрямо края на юни 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютно изражение е регистрирано в икономическите дейности „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Образование“, “Хуманно здравеопазване“ и „Строителство“.

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 11 души повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 0.7%, а в частния сектор намаляват с 0.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.7%, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 11.1%.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. е 1 271 лв., при 1 743 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през третото тримесечие на 2022 г., област Сливен се нарежда на 23-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 390 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 161 лв., Благоевград – 1 171 лв. и Хасково – 1 187 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.3%, като за обществения сектор средната месечна заплата остава непроменена (1 593 лв.), а в частния се увеличава с 0.5%, достигайки 1 127 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 14.8% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Държавно управление”, „Образование“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.