Над хиляда месечни социални помощи са отпуснати в Сливенска област

През месец октомври 2019 г. в област Сливен са отпуснати 1 311 месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП  за сумата от 145 596,44лв. Това съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен.

През отчетния месец са отпуснати 11 бр. еднократни социални помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата. Максималният размер на помощта е 375лв.

През отчетния месец в област Сливен са отпуснати 2 целеви помощи за заплащане наем на общинско жилище и са издадени 15 удостоверения на лица с трайни увреждания за  безплатно пътуване по БДЖ.

През месец октомври 2019 г.  за срок от два месеца са спрени месечните социални помощи на 32 лица, които са отказали да полагат общественополезен  труд,  както следва:

 • община Котел – 10 лица;
 • община Нова Загора – 1 лице;
 • община Сливен – 12 лица;
 • община Твърдица – 9 лица.

През месец октомври 2019 г. поради повторен отказ за полагане на общественополезен труд са прекратени за срок от две години месечните социални помощи на 19 лица от област Сливен, както следва:

 • община Котел – 11 лица;
 • община Нова Загора – 2 лица;
 • община Сливен – 1 лице;
 • община Твърдица – 5 лица.

През отчетния месец на 2019 г. чрез Дирекции СП са преведени здравните осигуровки на 5 060 лица от област Сливен:

 • за лица, получаващи месечна социална помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – 1 990 лица;
 • за лица, получили целева помощ за отопление – 3 003 лица;
 • за лица, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90% с право на чужда помощ – 67 лица.

През месец октомври 2019 г. в област Сливен са отпуснати 15 546 семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. От тях:

 • еднократна помощ при бременност – отпуснати 88 помощи;
 • еднократна помощ при раждане на дете – отпуснати 229 помощи;
 • еднократна помощ при осиновяване на дете – отпуснати 3 помощи;
 • еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г. – отпусната 1 помощ;
 • еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение – отпуснати 2 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – отпуснати 13 319 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – отпуснати 1 129 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане – отпуснати 639 помощи;
 • месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител – отпуснати 52 помощи;
 • еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки – отпуснати 6 помощи;
 • еднократна помощ за ученици, записани в първи клас – 78 помощи.

През месец октомври 2019 г. 14 205 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, както следва:

– лица от 50 до 70,99% степен на увреждане (7% от линията на бедност – 24,36лв.) – 5 125 лица;

– лица от 71 до 90 % степен на увреждане (15% от линията на бедност – 52,20лв.) – 5 817 лица;

– лица над 90% степен на увреждане (25% от линията на бедност – 87лв.) – 2404 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест (30% от линията на бедност  – 104,40лв.) – 400 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност (57% от линията на бедност – 198,36лв.) – 459 лица.

През отчетния период са отпуснатите 236 целеви помощи, както следва:

 • за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 218 помощи;
 • балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – 5 помощи;
 • за наем на общинско жилище – 13 помощи.

През месец октомври 2019 г. в Дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 64 лица. От тях 5 лица полагат грижи за деца с трайни увреждания.

На 31.10.2019 г. приключи приема на заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление по реда на Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП.

През 2019 г. в областта са приети общо 12016 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, както следва:

 • община Котел – 3 091 бр.;
 • община Нова Загора – 1 020 бр.;
 • община Сливен – 6 463 бр.;
 • община Твърдица – 1 442  бр.

Отпуснати са 9 909 броя  целеви помощи. Издадените заповеди за отказ са  2107 броя, както следва:

 • община Котел – отпуснати – 2 472 бр. помощи, отказани –  619 бр.  помощи;
 • община Нова Загора – отпуснати – 953 бр. помощи, отказани –  67 бр.  помощи;
 • община Сливен – отпуснати – 5 352 бр.  помощи, отказани –  1111 бр.  помощи;
 • община Твърдица – отпуснати – 1132 бр. помощи, отказани –   310 бр. помощи.