Над 2000 лв е средната работна заплата.

За третото тримесечие на 2023 г. Националният статистически институт отчита средната месечна работна заплата от 2 000 лв. Размерът нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.2%. За септември 2023 средното брутно месечно възнаграждение е 2072 лв.

Икономическите сфери, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ – с 13.4%, „Образование“ – с 12.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34.1 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2.30 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.8%, в „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.7%, и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.1% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.