Над 2000 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в чужбина

В преселванията между отделните населени места вътре в област Сливен през 2019 г. са участвали 1 605 лица.

През 2019 г. 1 998 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в друго населено място на страната, а 1261 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Сливен. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите Стара Загора (403), София (столица) (363), Бургас (360) и Ямбол (206). Най-голям е броят на преселилите се в област Сливен от областите Стара Загора (244), Ямбол (214), Бургас (191) и София (столица) (188). Това сочат данни на Националния статистически институт.

През 2019г. 2 047 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в чужбина.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2019 г. 948 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Сливен.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е отрицателен – минус 1 836 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция (отношението на нетната миграция към средногодишното население), е -9.9‰, като в градовете той е минус 12.8‰, а в селата – минус 4.4‰.

През 2019 г. всички четири общини в област Сливен са с отрицателен механичен прираст – община Нова Загора (-14.0‰), община Твърдица (11.7‰), община Сливен (8.9‰) и община Котел (-7.1‰).