Над 17 000 души са работили на щат в аграрното министерство през 2016 г.

Над 17 000 души са заети на щат в Министерството на земеделието и храните. Това показва анализ на Екатерина Терзиева от 2016 г., публикуван в agronovinite.com.

МЗХ е най- голямото министерство като бюджет, брой заети, брой административни и други звена на подчинение на министъра към икономическия блок на Министерски съвет, се казва в Годишния доклад на БАН “Икономическо развитие и политики в България: Оценки и очаквания” с тема на фокус “Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България”. Автор е доц. Огнян Буюклиев.

Към 1 март 2016 г. МЗХ включва:

• Централно управление на министерството в София, в което на щат работят 700 души. Към тях трябва се прибавят още 28 областни дирекции и 285 общински отдели „Земеделие“ с 2300 заети на постоянен трудов договор. Следователно, само в администрацията на министерството са заети общо 3000 души.

• Държавен фонд “Земеделие”, който има функциите на “квази” банка и Разплащателна агенция, в който са заети 1600 човека.

• В структурата на МЗХ са включени и 6 изпълнителни агенции:

1. Българска агенция по безопасност на храните е най-голямата административна структура в България; в нея на постоянен трудов договор работят 2300 човека.

2. Изпълнителна агенция “Борба с градушките”, със 760 заети лица на щат.

3. Изпълнителна агенция по лозата и виното, със 100 заети на щат.

4. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с 250 заети на щат.

5. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, със 100 заети на щат.

6. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, със 144 заети на щат.

• Контролно-техническа инспекция, със 110 заети на щат.

• Селскостопанска академия, в която са включени централна администрация, 26 научноизследователски института, 18 опитно- научни станции, 1 музей, или общо 3340 заети на щат, от които около 2000 човека пряко заети с научна дейност.

• Национална служба за съвети в земеделието, със 70 заети; тя практически дублира част от функциите и задълженията на Селскостопанската академия.

• В Националния административен регистър до края на 2016 г. фигурират още 100 средни професионални училища и техникуми, в които на щат са 3200 заети лица.

• Администрацията в сектора на горите и другите държавни структури, свързани с политиката в този сектор, включва 2290 заети лица на щат.

Така на щат в МЗХ са заети общо над 17 000 души. В това число не са включени държавните фирми. Такава е например „Напоителни системи” ЕАД, в чиито активи са най-големите язовири и магистрални канали, големи административни сгради в областните градове и т.н. По данни на Министерството на финансите, балансовата стойност на тази държавна фирма надвишава счетоводната стойност на активите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Следователно, това е най-голямата като брой заети лица държавна административна машина към икономическия блок на Министерския съвет на Република България. По отношение на бюджетните разходи, МЗХ е с трети по размер бюджет и заема около 25% от средствата, предназначени за финансиране на министерствата.