МЗХГ изготвя план за предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г.

Министерство на земеделието, храните и горите изготвя проект на План за превенция, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България за 2020 г.  Това стана ясно по време на провела се двудневна конференция на тема: „Африканска чума по свинете – изводи, поуки и бъдещи действия“. Събитието е по инициатива на МЗХГ и в него участие взеха и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и други институции, имащи отношение по прилагане на плана, както и представители на научните среди и браншови организации в сектора

Планът за следващата година ще включва конкретни мерки и срокове за изпълнението им от отговорните институции и разпределение на дейностите между отделни държавни структури за борба с болестта, съобщават от МЗХГ.

Проектът ще описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията. Предмет са и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции. Това са Министерство на земеделието, храните и горите (Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите; Център за оценка на риска по хранителната верига), Министерство на вътрешните работи (Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Главна дирекция „Гранична полиция“), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“), Министерство на околната среда и водите („Национални паркове“, Регионални инспекции по околната среда и водите, Басейнови дирекции), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Агенция „Пътна инфраструктура“), Министерство на здравеопазването (Регионални здравни инспекции), Министерство на финансите (Агенция „Митници“), Министерство на туризма, Областните управители, Асоциациите от свиневъдния отрасъл, Български ветеринарен съюз, Националното сдружение на общините/местната власт, Ловно-рибарските сдружения и Националният статистически институт.Всички те ще поддържат постоянна връзка  за координационни действия.

Планът за следващата година включва и провеждане на мащабна информационна кампания. По ПРСР 2014-2020 г. в момента тече прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“  за повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им. По нея могат да кандидатстват висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Процедурата е за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка., включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Във връзка с констатираните слабости при прилагане на мерките срещу АЧС през 2019 г., МЗХГ инициира промени в нормативната уредба, касаещи облекчаване на режима за регистрация на обектите за отглеждане на животни за лични нужди. Те включват още подобряване на ветеринарномедицинското обслужване, завишаване на мерките за биосигурност в обектите, както и задълженията на собствениците и местната власт.

По време на конференцията бе изтъкната необходимостта от качествено и регулярно ветеринарномедицинско обслужване на всички животни на територията на страната, с цел ранно откриване на заболяването. Предвижда се по-добра координация между БАБХ и Българския ветеринарен съюз, която включва изпълнението на мерките от двете страни в случай на епизоотия. Осигуряване, организиране и провеждане на постоянен лабораторен контрол при домашни и диви свине,  с оглед ранно диагностициране и извършване на надзор за разпространение на болестта, е сред другите важни приоритети.

Засиленият граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи или транзитно преминаващи на/през територията на страната, ще продължи и занапред.

След като планът бъде изготвен, ще бъде утвърден от Централния епизоотичен съвет.