Мобилни екипи на УНИЦЕФ работят с уязвими и маргинализирани деца и семейства в Сливен, Котел и Твърдица

Мобилни екипи, работещи на терен сред уязвими общности, обмениха добри практики на среща в Сливен. Това каза в интервю за БТА Десислава Енчева, програмен директор „Услуги в общността“ към УНИЦЕФ. От 20-и до 22 юли в Сливен се провежда координационна среща между екипите и експерти от отделите „Закрила на детето“ по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“. Той се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ на територията на областите Бургас, Сливен и Стара Загора.

Изпълняват се четири дейности: патронажни грижи, ранна детска интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и мобилни услуги на терен за силно уязвими и маргинализирани деца и семейства.

„Срещата в Сливен обхваща четвъртия компонент на проекта, обясни Енчева. Изпълнява се от седем пилотни общини, включени са и десет отдела „Закрила на детето“. Това, което направихме, е да подкрепим екипи на съществуващи социални услуги, целта е да надградим техния капацитет със създаването на мобилен екип от социален работник и двама социални сътрудници, които да извършват директна работа в махали и отдалечени населени места. Тези семейства често нямат достъп до никакви услуги и ако услугата не отиде при тях, те няма да отидат при нея.“

В рамките на проекта са назначени седем екипа, които обикалят къща по къща и проучват нуждите на семействата. Те ги подкрепят с каквото е нужно – здравна помощ, обхващане от образование, превенция на забременяване, административни неуредици и прочие.

В няколко от общините има междуобщински сътрудничества, на базата, на които тези мобилни екипи обслужват и съседни общини, каза още Десислава Енчева.

В Сливен и Котел екипите са създадени към действаща услуга. В община Твърдица мобилният екип е създаден като звено и в момента се кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане за разкриване на социална услуга.

Мобилните екипи предоставят интегрирана подкрепа на трудни за обхващане деца и семейства. Те ги идентифицират, правят оценка на специфичните рискове и предприемат мерки за тяхното преодоляване.

„Те се представят от къща на къща, разказа Десислава Енчева. Социалните сътрудници са хора от общността, те могат да направят моста между услугата и общностите и спомагат за изграждане на доверието.

В Сливен координацията между мобилните екипи, държавните институции и неправителствените организации е една от най-добрите. Тук екипът на Центъра за обществена подкрепа си сътрудничи с „Лекари на света“, с Центъра за майчино и детско здраве.“

До момента резултатите от проекта сочат, че осигуряването на достъп до здравни услуги е предоставено на най-много хора.

Като пример за това как е осигурена здравна консултация и помощ, тя разказа за случай, в който мобилен екип попада в семейството на седемгодишно момиче, което заради недиагностициран здравословен проблем не посещава детско заведение. „Те никога не са стигнали до специалист, който да лекува детето, посочи Енчева. Екипът съдейства семейството да посети лекар и детето да бъде диагностицирано. В последствие то бива записано на училище. Мобилният екип изработва и програма за подготовката му за училище.“

Друга помощ от страна на мобилните екипи касае достъпа да социални услуги.

Към отделите за закрила на детето в различните градове са наети допълнителни социални работници, които да извършват превантивна работа и да осигуряват подкрепа на семействата, за да се предотврати разделянето на деца, каза още Десислава Енчева. Те работят в сътрудничество с мобилните екипи.

От началото на пилотния проект в края на 2020 г. екипите осигуряват подкрепа на общо 773 души, от които 464 деца и 309 родители. Картографирани са нуждите на общо 4077 човека, от които 2384 деца и 1693 родители в уязвимо положение. Общо 67 социални работници са преминали интензивно обучение за работа на терен в общността.

Общо проектът по четирите дейности е подкрепил над 13 хил. деца и над пет хил. родители до март т.г.

Крайният срок на проекта е 31 декември. Устойчивостта му ще се търси през изпълнението на Националния план за детската гаранция, който се разработва в момента с хоризонт до 2030 година.