МФ: Изравнителни сметки за парно с 20% ДДС да бъдат анулирани

Министърът на финансите Росица Велкова отговори на питането на омбудсмана Диана Ковачева за начисления ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“.

В отговора се казва, че на основание чл. 155 от Закона за енергетиката (ЗЕ) клиентите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини – на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска; на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска; по реална месечна консумация. Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно. Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен клиент се определят с наредбата по чл. 125, ал. 3 от ЗЕ. Независимо от избрания начин на отчитане на реалното потребление на топлинна енергия по ЗЕ, доставката на топлинна енергия, а в случая на централно отопление, е доставка с непрекъснато изпълнение.

Становището на МФ е, че за реда за облагане на доставките на топлинна енергия, фактурирани от топлофикационните дружества за отоплителен сезон 2021-2022 г. с изравнителни сметки, предвид че доставката на централно отопление е доставка с непрекъснато изпълнение по смисъла на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, то и определената разлика между прогнозно начислените количества и реално консумираното отопление в рамките на отчетния период е доставка с непрекъснато изпълнение, данъчното събитие спрямо датата, на която плащането е станало дължимо, е със съответно приложимата данъчна ставка. Например, ако данъчното събитие по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо), е възникнало до 8 юли 2022 г. включително, ще е приложима стандартната ставка от 20% за доставката, съответно ако тази дата е 9 юли 2022 г. и след тази дата, за доставката е приложима намалената ставка от 9%.

Изравнителните сметки за парно са изрядни, уверява "Топлофикация София"