Междуведомствена комисия извърши проверка на язовирите в област Сливен

Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител Минчо Афузов, приключи проверка на язовирите в Сливенска област. Основната цел бе да се установи готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

На територията на Сливенска област има 114 язовира държавна, общинска или частна собственост. Най-много – 81, са в община Нова Загора. В община Сливен са 17, а в общините Котел и Твърдица – съответно 6 и 10. Съгласно Закона за водите, язовирите са класифицирани през 2020 г. в три групи. С трета степен на потенциална опасност са 51 язовира. Това означава, че при евентуална авария обектите не застрашават населени места или публична инфраструктура. Проверките при тях  се извършват веднъж на три години. Язовирите с първа степен на потенциална опасност са 59, а с втора степен на потенциална опасност са 4. Те подлежат на ежегоден контрол.

Язовирите „Жребчево“ и „Асеновец“ са с първа степен на потенциална опасност. Техническото и експлоатационното им състояние е много добро.

Изводът от приключилата проверка е, че язовирите са в общо добро състояние. Пет язовира – два в сливенското село Злати войвода и по един в новозагорските села Асеновец, Крива круша и Радецки,  са предадени от общините на Държавното предприятие за стопанисване и управление на язовири. Възложен им е ремонт.

За всеки един от язовирите, попадащи на територията на област Сливен, е изготвен протокол. Предстои връчване на протоколите на собствениците. За част от обектите са направени предписания. Контролът по изпълнението им ще бъде извършен от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В междуведомствената комисия с председател зам.областният управител Антоний Андонов участваха представители на областната администрация, РД ПБЗН, „Басейнова дирекция“, ДАМТН, „Напоителни системи“, „В и К“, общините и Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите.