Местните депутати в Сливен приеха актуализацията на общинския бюджет

Актуализацията на бюджета на Общината бе сред точките, получили одобрение на днешната редовна сесия на местния парламент в Сливен. Като една от причините за това, кметът Стефан Радев посочи отпадането на необходимостта от допълнително финансиране по сметката за европейски средства, които ще останат в резерва на Общината. Той допълни, че изменението се налага и заради осигуряването на средства за закупуване на инвентар за някои от социалните заведения в Сливен и в по-малките населени места и за домашния социален патронаж. Средства ще бъдат отпуснати и на кметовете на някои  населените места за извършване на ремонтни дейности.

На заседанието днес беше гласувана още и програма за работата на общинския съвет през третото тримесечие на 2020 г., както и изменение на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и поддържане на чистотата на територията на община Сливен. По отношение на второто, кметът Радев коментира, че се планира спестените пари в план-сметката от зимното поддържане да бъдат пренасочени в почистване на образувалите се нерегламентирани сметища в част от по-малките населени места на територията на общината.

Одобрение получи и предложението Община Сливен да кандидатства по Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи от 1 до 12 клас, настанени в социални заведения и домове за деца, и които са лишени от родителска грижа. Безвъзмездното предоставяне на дърва за огрев на ветерани от войната също бе сред точките, получили необходимото одобрение.

Три допълнителни точки бяха гласувани по време на днешната сесия. Едната беше за безвъзмездно предоставяне на държавата на правото на собственост върху язовири, които са публична общинска собственост. Втората точка се отнася за разпореждане с част от общинска жилищна собственост. С третата допълнителна точка беше утвърден Протокол № 23 от 10.06.2020 г. на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“.

Обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост, одобряване на подробни устройствени планове, придобиване и прекратяване правото на собственост, както и отпускане на финансови помощи също бяха гласувани.

По отношение на премахнатите дървета по булевард „Хаджи Димитър“, който предстои да бъде изцяло обновен, кметът заяви, че премахването на всяко от дървесните видове, е извършено в съответствие със всяка една законова процедура. Той отчете, че според експертна оценка някои от дърветата не са били планово засадени, не са подходящи за градска среда, имат голяма коренова система, която би могла да увреди подземните комуникации. В тази връзка Стефан Радев заяви още, че в Общината продължават да постъпват сигнали от граждани за премахване на дървета, които представляват опасност за живота и здравето на хората, нанасят също и  щети по домовете им.

„В усилията си да запазим много от дърветата, отхвърляме голяма част от тези сигнали и понасяме негативите и недоволството на нашите съграждани“, подчерта кметът.

„Стараем се да постигаме баланс по отношение на благоустрояването в нашия град и всяко обновление, което правим за хората тук, да не бъде за сметка на природните ресурси, които имаме. Проектът за булеварда предвижда двойно повече озеленяване и дървесни видове по цялото му протежение“, заяви в заключение Стефан Радев.

Заседанието на Общински съвет-Сливен се проведе в зала „Май“, в съответствие с предприетите противоепидемични мерки и при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.