Местният парламент ще гласува удължаване на срока за освобождаване от наеми на ползвателите на общинските имоти за търговия

Няколко акцента за предстоящата в четвъртък, 28 януари редовна сесия на местния парламент открои председателят му Димитър Митев. 38 точки са заложени в предварителния дневен ред. Ще бъде гласувана промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Според Митев изменението се налага заради  промените в Закона за автомобилните превози, според който издаването на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, както вписване на МПС, отписване и промени в данните на издадените такива, от 1 януари тази година, вече ще се извършва от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица. Той подчерта, че няма да има изменение в досегашните такси за таксиметров превоз на пътници.

Към по-важните моменти Митев причисли и упълномощаването на кмета Стефан Радев да подпише запис на заповед за проекта, свързан с подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По този начин, Общината ще получи авансово част от средствата, необходими за изграждането на два от предвидените социални центрове в града – Кризисен център и Дом за лица в неравностойно положение.

Друго предложение за гласуване е удължаване на срока за освобождаване от  наеми на ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“ за заведенията за хранене и развлечение до 31 янури.

На сесията в четвъртък ще бъде гласувано и даване на съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 6„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, както и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа+“.

Общинският съвет ще разгледа и внесеното от кмета Стефан Радев предложение за изпълнение на споделена с пешеходното движение велоалея върху южния тротоар на бул. „Георги Данчев“, в участъка от кръгово кръстовище „Розова градина“ до северния вход на стадион „Хаджи Димитър“.

Към точките от предварителния дневен ред на сесията в четвъртък е включено и създаването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност. Тя ще обхваща 278 потребители, а осигурените работни места за асистенти ще бъдат 73.

Ще бъдат гласувани още утвърждаване на отчета за дейността на Комисията по стипендии за 2020 г., обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, както и обичайните разпоредителни сделки с общински жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи.