Местни избори 2019: Как се гласува в изборното помещение?

От Централна избирателна комисия разясниха как се гласува в изборното помещение на Местни избори 2019.

Преди да влезете в изборното помещение се запознайте със списъците на кандидатите и номерата им в  бюлетините, които трябва да са поставени пред всяка избирателна секция.

За да гласувате в изборното помещение трябва да представите валиден документ за самоличност. За българските граждани – лична карта или зелена паспорт, за родените до 31.12.1931 година.

За гражданите на други страни членки на ЕС – паспорт и удостоверение за пребиваване.

Член на СИК проверява данните ви и задържа документа ви за самоличност до приключване на гласуването ви.

Член на СИК откъсва пред вас от кочана за съответния избор по една бюлетина, показва ви, че е празна и поставя печат на гърба на всяка от тях.

В кабината за гласуване отбелязвате своя глас само със син цвят и само със знак X или V. Вашият глас ще е валиден, ако сте правилно сте отбелязали вашия избор.

За общински съветници гласувате, като в квадратчето с номера пред избраната от вас партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат със син химикал поставите знак X или V.

Ако сте гласували за партия, коалиция или местна коалиция, може да дадете предпочитанието си за конкретен кандидат, като поставите X или V в кръгчето с неговия трицифрен номер. Номерът и името на кандидата ще можете да откриете на списъка пред избирателната секция или в кабината за гласуване.

За кмет на община, район или кметство гласувате, като в квадратчето с номера пред имената на избрания от вас кандидат със син химикал поставите знак X или V.

Ако не желаете да подкрепите нито един кандидат на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, в бюлетина за съответния вид избор  може да поставите X или V с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „Не подкрепям никого“.

След като сте гласували, сгъвате бюлетините по начин, който не разкрива тайната на вашия избор, но трябва в долния десен ъгъл да се вижда номерът на всяка бюлетина. Излизате от кабината и подавате сгънатите бюлетини на член на СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл с номера върху кочана, от който са откъснати.

При съвпадение на номерата, член на СИК слага втори печат на гърба на всяка бюлетина, откъсва по перфорацията отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и ви подава бюлетините.

Член на СИК пуска отрязъците с номерата на бюлетините в специална за целта непрозрачна кутия.

Вие пускате бюлетините в избирателната кутия, подписвате се в избирателния списък, вземате документа си за самоличност и напускате изборното помещение.

Ако сгрешите при попълването на някоя от бюлетините, имате право да получите втора от същия вид, но само веднъж. Сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена“, подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя и член на СИК.

Повече информация може да получите в сайта на cik.bg, както и на Фейсбук страницата

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=H5IiwMx5mLM&t=14s