Малко над 14 000 лева е средната годишна заплата в област Сливен през 2021 година

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 033 лв., при 18 733 лв. средно за страната, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.

Областта запазва своето 21-во място сред 28-те области за 2020 г., както БТА писа. През 2021 г. се отчита увеличение спрямо 2020 г. с 13,4 процента, като най-голямо то е при „Финансови и застрахователни дейности“ (27,8 на сто), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (24,8 процента), „Професионални дейности и научни изследвания“ (21,4 на сто) и „Операции с недвижими имоти“ (21,3 процента). Намаление се наблюдава в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 36,1 процента.

През същия период средногодишният брой наети по трудово и служебно правоотношение е 36 040, което представлява 1,6 на сто от общия брой в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите намалява с 39 души или с 0,1 процента. Намаление се наблюдава в 7 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (15 на сто), „Операции с недвижими имоти“ (8,8 процента). Увеличение на наетите е регистрирано в 12 икономически дейности – като най-значимо е в отраслите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6,8 процента), „Професионални дейности и научни изследвания“ (4 процента) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (3,6 процента).

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 28,3 и 15,6 процента.