Контролира ли община Ямбол Регионалнто депо за битови отпадъци? Сигнал за ужасяващо замърсяване около него е в РИОСВ-Стара Загора

От 31 март до днес – 5 април, на стотици метри около площадката за сепариране на отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Нова Загора и Стралджа, са разпилени огромно количество найлони и пластмаса. Депото е  изградено за 15 милиона лева – европейски средства. Липсват контрол и мерки от собственика на Депото – община Ямбол. Това се казва в Жалба до РИОСВ – Стара Загора от името на екологичната организация Движение с екологична насоченост. 

Община Ямбол е оператор на Регионалното депо и притежава Комплексно разрешително от 2015 г. за експлоатацията му. Самата експлоатация на депото стартира през декември 2015 г.

Жалбата на Движение с екологична насоченост е изпратена и до кметовете на изброените общини, както и до министъра на екологията.

В редакцията на Сливен нюз и друг път са постъпвали фрапиращи фотографии от реалното състояние на района около сметището.

Това не е и първата жалба срещу организацията на работа на Сепариращата площадка на Депото. През годините проблемът винаги се е обяснявал с природата – силен или ураганен вятър, който разпръсва боклуците. Терени на общините в съседство и частни имоти са обичайните „потърпевши“ от действията на вятъра. 

От Движение за екологична насоченост обаче подчертават, че има и други  „организационни“ причини: количествто струпан отпадък за сепариране надвишава капацитета за обработка, не се извършва качествено запръстяване каквото е описано в Комплекснто разрешително, собственикът на Депото – община Ямбол, не контролира адекватно дейностите по сепариране и експлоатация.

Публикацията са позовава на официален документ, редакцията на Сливенх нюз е готова да публикува и други мнения по казуса.