Кметът Стефан Радев подписа договор с регионалното министерство за укрепване свлачището в с. Сотиря

Днес кметът Стефан Радев подписа Споразумение за трансфер между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Сливен за укрепване свлачище в село Сотиря, съгласно което ведомството отпуска безвъзмездно финансиране на стойност 1 322 000 лева. Средствата са предвидени за укрепителни и отводнителни дейности, строителен и авторски надзор.

„С подписването на споразумението между министерството и Община Сливен ще се изпълни една от превантивните мерки, заложени в общинската Програма за намаляване на риска от бедствия. Мярката се прилага за укрепване на активното свлачище в село Сотиря, намиращо се в района на основното училище. Целта е да не допуснем риск за здравето и живота на децата, педагогическия и непедагогическия персонал, работещите във ведомствата, както и за населението на селото“, обясни кметът Стефан Радев.

Свлачището е регистрирано през 2015 година. При обследването му от „Геозащита“ ЕООД-Варна, е констатирано активен свлачищен процес от силно оводнен терен, вследствие на което са налице депланирани подпорни стени и пукнатини в сградите, общинска и частна собственост. Издадени са предписания, които общината е изпълнила незабавно. Поставени са предупредителни и указателни табели за наличие на активното свлачище и опасността за обитаващите сградите и преминаващите хора, животни и транспортни средства. Предприети са мерки за регулиране на повърхностния отток от каптажни и повърхностни води. Възложени са проекто-проучвателни работи със геодезическо заснемане и картиране за изпълнение на аварийни отводнителни и укрепителни съоръжения.

„Имаме инженерно-геоложко проучване на целия терен, имаме изготвена проектно-сметна документация в два етапа – в регулация и извън регулация и това, което господин Радев днес подписа, е изключително успешно, за да могат да се предвидят и строително-монтажните, укрепителни и отводнителни дейности. Така наистина ще се намали рискът от бедствие“, заяви инж. Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен.

Обхватът на свлачището се простира от североизточния край на селото и стига до левия бряг на река Сотирска, където се намират училището, детската градина, кметството, пощата, имоти, общинска и частна собственост, и изградената техническа инфраструктура.

„Село Сотиря е едно от големите населени места в общината с над 2 700 жители. Учениците, които се обучават в основното училище, са над 600. Изграждането на пилотно-анкерна стена и отводнителните съоръжения ще защитят сградата на училището и другата инфраструктура в района. Това определено би довело до абсолютно намаляване риска от бедствие“, категоричен е Стефан Радев.

Укрепителните дейности се очаква да стартират след като се спази Законът за обществените поръчки и се изберат изпълнители – на строително-монтажните дейности и на строителния надзор.