Клуб по плуване „Сливен 2002“ свиква заседание на Общото събрание на 3ти януари 2020

Australian S12 swimmer Jeff Hardy swims freestyle at the 1996 Atlanta Paralympic Games

ПОКАНА

На основани чл. 29 от устава на клуб по плуване „ Сливен 2002 “ и протокол от 02.12.2019 год. , Управителния съвет на клуб по плуване „ Сливен 2002 “  СВИКВА заседание на Общото събрание на Сдружение „ Клуб по плуване „ Сливен 2002 “ “ гр. Сливен.

Заседанието да се проведе   в  офиса на сдружението , гр. Сливен ул. „ Р. Даскалов “ № 6 , офис 5 в 17.00 часа на 03.01.2020 год.

Дневен ред :

  1. Отчет на управителния съвет на сдружението за дейността на сдружението от последното общо събрание до настоящия момент.
  2. Промени в устава на сдружението.
  3. Избор на управителен съвет.
  4. Избор на контролен съвет.
  5. Разни.

При липса на кворум , заседанието ще се проведе в съответствие с чл. 30 от устава на Сдружението от 18.00 часа

02.12.2019 год.

Председател, Стефко Шевкенов