КЕВР определя цените на ВиК услугите по световни стандарти

Действащата Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите, приета от Министерски съвет през 2016 г., беше разработена от Световната банка по възлагане на МРРБ. В нея са отразени най-добрите международни практики в тази област.

Това се казва в становище на КЕВР във връзка с обвинението на екоминистъра Личев, че комисията е вредна за водния сектор у нас.

Посочва се още, че във финалния проект на наредбата са отчетени постъпилите становища от всички заинтересовани страни и министерства. МОСВ е съгласувало проекта без забележки и до момента в Комисията не са постъпвали предложения за изменение на наредбата от страна на това министерство. Комисията, в качеството си на активен участник в Мрежата на европейските водни регулатори, е добре запозната с прилаганите в другите държави-членки на ЕС практики и може отговорно да заяви, че нормативната уредба в България е изцяло съобразена с тях, предаде „Икономически живот“.

Кой е органът в България, който може да застави ВиК дружествата да изпълнят заложените нива за качество, които явно трябва да бъдат постигнати?

В становището се подчертава, че КЕВР регулира цените и качеството на ВиК услугите като национална институция, независима от изпълнителната власт. Комисията е равно-отдалечена както от доставчиците, така и от потребителите на тези монополни услуги, с основна цел – осигуряване на независим, обективен и експертен подход, се изтъква още.

Комисията обяснява, че с регулирането на цените на ВиК услугите се стреми да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като същевременно спазва изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и възстановяване на разходите за тяхното предоставяне

В становището специално се отбелязва, че политиките по отношение на водите като цяло, и на ВиК сектора в частност, се планират и осъществяват от изпълнителната власт в лицето на МОСВ и МРРБ. В тази връзка България е приела две стратегии – Национална водна стратегия, разработена от МОСВ и приета през 2012 г. от Народното събрание, и Отраслова стратегия за ВиК сектора, разработена от МРРБ и приета от Министерски съвет през 2014 г., със срок до 2023 г.  Към момента в КЕВР не е постъпвала информация за степента на изпълнение на одобрените стратегии, нито за намерения за актуализацията им.