Изработват се планове по параграф 4 за терени в землищата на три сливенски села

Областният управител Чавдар Божурски възложи изработването на планове за територии по параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщиха от областната администрация.

Плановете са за територии с обща площ от 502 дка в землищата на сливенските села Злати войвода, Бинкос и Мечкарево.  Терените се обработват от 185 ползватели. Собствениците с решения на поземлените комисии са 177.

След като плановете бъдат изработени и одобрени, правоимащите ползватели ще могат да си закупят терените, като процедурата ще се извърши чрез общината. Средствата ще бъдат внесени по специална сметка в община Сливен.