Изключват от пътната безопасност пътища, които не са финансирани с пари на ЕС

Снимка: pixabay

Изключват от пътната безопасност пътища, които не са финансирани с пари на ЕС. За тази тенденция при транспониране на Директива (ЕС) 2019/1936 в българското законодателство предупредиха от Института за пътна безопасност (ИПБ), цитирани от News.bg

Транспонирането на тази Директива става чрез промени в Закона за пътищата, обнародван в ДВ бр.23 от 2021 г. в сила от 19.03.2021 г. Последиците за това са от качеството на контрола на безопасността на пътищата в България.

Те настояват да бъдат коригирани засегнатите текстове, защото пътната безопасност трябва да бъде принципно приложима за всички пътища в България. Според Института основен виновник за погрешното транспониране е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

„Считаме, за изключително притеснително, когато съсредоточаването на лостовете за въздействие се съсредоточават в една структура и в същото време имаме множество свидетелства за липсата на капацитет и поредица от погрешни действия на същата“, пишат от ИПБ.

Експертите уточняват, че посоченото в чл.36 Б, ал.(3) и ал.(4) изключване на тези пътища е мотивирано с позоваване на Директива ЕС 2019/1936.

Това е погрешно, невярно и изключително неправилно, тъй като нормативните документи се четат и анализират в своята цялост, а не в избрани извадки. Посоченото тълкувание на Директивата, което е използвано като аргумент за промяната на Закона и реално е прието е несъществуващо. Пътната безопасност не е ангажимент и задължение само когато ЕС ни дава пари за това, пътната безопасност е ангажимент и задължение на всяка държава за неините граждани„, пишат гневно от ИПБ.

Така се създава възможност за изграждане на пътища които да не отговарят на изискванията за безопасност.

Пътната безопасност е тема, която не може и не трябва да бъде политизирана и която трябва да се отстоява от всички ангажирани в този процес, убедени са от ИПБ.

Те предполагат, че е възможно да е допуснатата грешка и погрешно тълкуване на горепосочената Директива 2019/1936. Причината може да е непознаване на терминологията, погрешно схващане на практики наложени от времето на предприсъединителните фондове, когато България е „отговаряла“ на правилата само по отношение разходването на пари дадени от ЕС.

Умишлено намаляване на административната тежест за инфраструктура, която се финансира на база разходване на национален бюджет (по-добре познато като разходване по ПМС).

Скоростни пътища, финансирани с национални средства биха могли да бъдат извадени от обхвата за пътна безопасност, алармират от Института.

Всеки първокласен, второкласен и т.н. път, който бива проектиран, строен, рехабилитиран или ремонтиран също ще бъде извън обхвата на пътната безопасност, предупреждават от Института и припомнят, че смъртните случаи по пътищата са в пъти повече от смъртните случаи по магистралите в България.

Ние от ИПБ категорично изразяваме своето несъгласие с подобен подход. Начинът на транспониране/интерпретация на Директивите в местното законодателство е право на всяка държава член на ЕС. Именно върху погрешната интерпретация е насочено нашето несъгласие.