Издадени разрешителни за строеж на нови сгради в Област Сливен

Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 366 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 26 025 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.9%, жилищата в тях – с 35.2%, а общата им застроената площ – с 21.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 50.0%, а разгънатата им застроена площ нараства над шест пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 48.1%, жилищата в тях – с 34.1%, а общата им застроената площ е повече със 72.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 53.9%, но съответната им РЗП нараства над два пъти.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 18 жилищни сгради с 52 жилища в тях и с 6 866 кв. м обща застроена площ, и на 13 други сгради с 4 180 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 45.5%, жилищата в тях са по-малко с 33.3%, а общата им застроена площ бележи спад от 33.2%. Броят на започнатите други сгради намалява със 73.5%, а общата им застроена площ е по-малко със 71.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 21.7%, жилищата в тях са повече с 62.5%, а общата им застроена площ нараства с 95.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 53.6%, а тяхната РЗП е по-малко с 49.1%.

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.