Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Област Сливен през третото тримесечие на 2022 г

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 113 жилища в тях и с 13 262 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 22 други сгради с 4 559 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 30.0%, докато жилищата в тях са повече с 91.5%, а общата им застроената площ се увеличава с 58.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 8.3%, а разгънатата им застроена площ намалява с 82.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 40.4%, но жилищата в тях се увеличават с 39.5%, а общата им застроената площ е повече с 8.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 55.1%, а съответната им РЗП намалява с 62.0%.

През третото тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 26 жилищни сгради с 59 жилища в тях и със 7 703 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 6 434 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 44.4%, жилищата в тях – с 13.5%, а общата им застроена площ – с 12.2%. Броят на започнатите други сгради нараства с 61.5%, а общата им застроена площ – с 53.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са повече с 8.3%, жилищата в тях – с 63.9%, а общата им застроена площ – с 41.8%. Броят на започнатите други сгради нараства над два пъти, а тяхната РЗП се е увеличила почти три пъти.