Инспекцията по труда започна специализиран контрол по Закона за хората с увреждания

Дирекция „Инспекцията по труда“ Сливен активизира контрола в селското стопанство във връзка с прибирането на есенните култури и старта на учебната година. При проверките, освен за законосъобразно полагане на труд, специално ще се следи за непълнолетни лица на полето. Въпреки че Инспекцията по труд няма задължение да се намесва, когато непълнолетните не работят, ще бъдат използвани всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката за връщането и задържането на децата в училище. Във всички установени случаи ще се информират Районните управления по образование, за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.

Практиката към момента показва, че често идентифицирането  на лицата е проблем, тъй като са без лични документи, а придружаващите ги възрастни отказват съдействие. В тези случаи обаче се търси съдействието на органите на полицията. Ако непълнолетните полагат труд без разрешение на Инспекцията по труда, се сигнализира и Прокуратурата,  тъй като това е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс. Подобни проверки вече бяха извършвани в края на учебната година, когато бяха установени единични случаи на непълнолетни на полето.

Земеделските стопани трябва да сключват трудови договори с наетите от тях лица. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са един от начините за наемане на работната ръка, които имат своите предимства и за работещите, и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Земеделските стопани са освободени от задължението да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

За периода от началото на годината до настоящия момент от дирекция „Инспекция по труда“ Сливен са предоставени 19 223 образци на трудови договори на 408 земеделски стопани.

Освен на територията на област Сливен, инспектори от Дирекцията „Инспекция по труда“ по Заповед на Изпълнителния директор на ИА ГИТ реализираха масови проверки по Черноморието. Екипите на дирекцията са извършили 186 проверки – най-много от всички екипи, командировани от други области в област Бургас в рамките на инспекционната кампания по време на активния туристически сезон. Установените от тях нарушения са 594 бр., а съставените актове за установяване на административна отговорност – 75 бр. За работа без трудов договор са 31 бр. актове и 13 бр. са за работещи граждани на трети държави без разрешен достъп до пазара на труда у нас.

Инспекцията по труда започна специализиран контрол по Закона за хората с увреждания (ЗХУ). При проверките се прави преценка дали за работодателя възниква задължението да определя квоти за хора с трайни увреждания, както следва: от 50 до 99 бр. служители – 1 лице с трайни увреждания; 100 и над 100 бр. служители – 2 на сто от средносписъчния състав, и съответно дали е изпълнил квотата. Този контрол се извършва както в рамките на общия контрол, когато при проверка на работодател, задължен да изпълнява квоти, се проверява дали ги и е изпълнил, така и при специални проверки. Инспекцията по труда е поканила всички задължени работодатели на територията на област Сливен да подадат информация дали са назначили нужния брой на лица с трайни увреждания, достоверността на която се проверява по служебен път. При установено разминаване между подадените от работодателя данни и тези в различните регистри на администрацията, задължително се извършва и проверка.

До 31 март ежегодно, а т.г. до три месеца от влизането на Правилника за прилагане на ЗХУ, т.е. до 02.07.2019 г., работодателят може да предприеме мерки за наемане на хора с увреждания чрез заявки в Бюрата по труда или при частни посредници, чрез обяви в медии и др. способи. До 3 месеца от предприемането на мерките той е длъжен да назначи реално лица с трайни увреждания в изпълнение на квотите. Ако такива не му бъдат насочени от бюрата по труда или посредници, той се освобождава от изпълнение на квотите за съответната година.

Работодателят може да се освободи от изпълнението им и ако закупува стоки или услуги, произведени от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания на стойност двукратния размер на минималната работна заплата ежемесечно за всяко незаето място, предназначено за хора с трайни увреждания. За доказване на това обстоятелство се изследват първични финансови документи.

Наличието на специфични фактори на работната среда също е основание за освобождаване от квотите. В този случай работодателят следва да изготви обосновка съгласно критерии – част от Вътрешните правила на ИА ГИТ за извършване на специализирани проверки. В случай че обосновката не бъде приета от контролните органи на Инспекцията по труда, това обстоятелство се удостоверява в издадения констативен протокол от проверката и за работодателя възниква задължение да заплати компенсационни вноски в размер на 30% за всяко незаето от квотата място от момента на възникване на задължението, както и да предприеме мерки да назначи хора с увреждания. Той може също да  допълни или измени обосновката, като се позове на нови факти и обстоятелства.