Инспекцията по труда-Сливен започва засилените проверки в селското стопанство за недеклариран труд

През 2022 г. Дирекция „Инспекцията по труда“ със седалище Сливен ще проверява и животновъдните ферми

Със старта на активния селскостопански сезон Дирекция „Инспекцията по труда“ със седалище Сливен засилва контрола в селското стопанство. И през 2022 г. секторът е сред акцентите на контролната дейност на Агенцията, тъй като е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През годината ще се разшири обсегът на проверките в него, като освен растениевъдството, те ще обхванат и животновъдните ферми, където при проведена през 2021 г. кампания се установиха проблеми и с безопасността на труда.

През 2021 г. контролните органи на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Сливен са извършили 354 бр. проверки в селското стопанство, което е 23.7% от всички. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 12 бр.

Дирекция „Инспекцията по труда“ със седалище Сливен напомня, че регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн имат възможност да наемат работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с трудови договори за един ден. При този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване. Така те получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. Еднодневните договори са възможност за земеделските стопани да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура – без да регистрират договорите, да издават заповеди за прекратяване и да оформят трудови книжки.

Земеделските стопани могат да получат образци на договорите срещу предварително платени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука. За да облекчи процедурата по администриране на договорите ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците по всяко време. Тя е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Софтуерът позволява автоматичното генериране на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично генерира в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума. Наети по проекта помощник-инспектори могат да консултират и да предоставят информация за функционалностите на системата.

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и за Ръководство за работа със системата.   https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401