Инспекцията по труда: 7 млн. лв. са забавените заплати за миналата година

Продължава тенденцията да намалява сумата на забавените заплати, отчитат от Инспекцията по труда.

През 2021 г. контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 40 788 бр. проверки в 33 177 предприятия с 1 416 948 заети лица в тях. Проверките са с 10% повече, отколкото през 2020 г., когато започна пандемията от COVID-19 и ограниченията, наложени от противоепидемичните мерки, пише Dariknews.bg.

Общият брой на констатираните нарушения е 187 712 броя. Нарушенията по здравословните и безопасни условия на труд са 97 487 бр., а пo осъществяване на трудовите правоотношения – 89 583 бр. Контролните органи на Инспекцията по труда предприемат мерки за отстраняване на всяко установено нарушение, което води до подобряване условията на труд в българските предприятия. Най-често се дават задължителни за изпълнение предписания, които позволяват на работодателя да отстрани нарушението в определен срок без да търпи санкция за това. През 2021 г. са издадени 175 258 бр. предписания.

По време на проверките са установени 2839 работници и служители, които са полагали труд без сключен писмен трудов договор. Работещите трябва да имат предвид, че при работа без трудов договор те губят своите осигурителни права. Освен това, ако работодателят откаже да им изплати договорената предварително сума, те не могат безспорно да докажат, че са полагали труд и да претендират за изплащане на възнаграждение.

През 2021 г. Инспекцията по труда продължи да осъществява контрол по прилагането на противоепидемични мерки в предприятията с цел опазване живота и здравето на работещите. Извършени с такава насоченост са над 24 200 проверки или над 50% от всички

Проверките показват, че работодателите в голямата си част изпълняват задължението си да допълнят оценката на риска и да въведат противоепидемични мерки в предприятията си. ИА ГИТ обръща внимание, че техен ангажимент е и въвеждането на ред за осъществяване на ефективен контрол по спазването им.

Тенденцията от 2020 г. да намалява сумата на забавените заплати продължава и през 2021 г. Контролните органи на Инспекцията по труда са установили през 2021 г. 7 млн. лв. забавени заплати, докато година по-рано тя е била 11 млн. лв. Сумата на изплатените на работниците и служителите забавени възнаграждения, след намесата на Инспекцията по труда, е 4 млн. лв.

През миналата година са съставени 8544 бр. актове за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 10.5 млн. лв.