И тази година Община Сливен предоставя дърва за огрев на хора в неравностойно положение

За поредна година Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2022-2023 година.

Определените количества смесени широколистни дърва за огрев /4 кубика/, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия – лица с над 71% намалена работоспособност; лица, подали заявление в определения срок; лица, които не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон и лица, живеещи на територията на община Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на списъка на правоимащите лица от кмета на община Сливен Стефан Радев.

Стойността на 1 пространствен кубик дърва за огрев е 42 (четиридесет и два) лв., общата стойност за 4 кубически метра е 168 (сто шестдесет и осем) лв., с включено ДДС.

Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък. Дървата за огрев ще се получават от временни складове,  намиращи се в общинска горска територия.

Срокът на подаването на комплекта от документи за подпомагане на хора с увреждания  (заявление по образец, копие на Експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност- за справка при подаване на място), е от 18 до 28 юли 2022 г., включително, в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство) и/или по електронен път на имейл адрес: soc_help@sliven.bg.

Заявление за кандидатстване може да бъде получено от Деловодството на Община Сливен (гише № 8 ) и/или изтеглено от официалния сайт на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/za-hora-s-uvrejdaniya.

След определения срок ще се изготви списък с класираните  и отговарящи на критериите лица.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” на адрес: гр.Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 5 (пазара) в срок от 8 до 25 август 2022 г.;  от 12 до 23 септември 2022 г. и от 17 до 28 октомври 2022 г., включително. При заплащане на дървата за огрев е необходимо да се представя документ за самоличност на одобреното в списъка лице /за справка/.

Заплащането на дървата може да се извърши и по банков път по сметката на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен както следва: IBAN: BG37 SOMB9130 31 610 645 00

BIC код: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА,

В платежното нареждане задължително се вписва ЕГН на одобреното лице и телефон за контакт.